Home

Kemikalieinspektionen begränsningsdatabasen

Kemikalieinspektionen - startsid

Begränsningsdatabasen stänger. Vi har stängt Begränsningsdatabasen på grund av tekniska problem som gör att sökresultaten inte längre är tillförlitliga. Mer information. Bekämpningsmedelsregistret. I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om över 3 000 nu godkända och tidigare godkända bekämpningsmedelspreparat i Sverige Kemikalieinspektionen - Begränsningsdatabasen

Statistik om användning av ämnen som beståndsdel i kemiska

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens från kravet om godkännande för desinfektionsmedel med ämnena 1-propanol och 2-propanol. Begränsningsdatabasen stänger. Vi har stängt Begränsningsdatabasen på grund av tekniska problem som gör att sökresultaten inte längre är tillförlitliga Ett annat bra verktyg som Kemikalieinspektionen erbjuder är Begränsningsdatabasen. Begränsningsdatabasen innehåller uppgifter om ämnen som är begränsade i svensk lagstiftning. Observera att databasen bara innehåller ämnen som är namngivna i lagtexten begränsningsdatabasen • Klicka på länken för att direkt komma till ämnet i begränsningsdatabasen • Ingen träff -direktinformation om ämnet finns med på någon annan svartlista • Direktlänkar till ämnessök i Echas klassificerings- och begränsningsdatabas Exempel på förteckning över kemiska produkter . Fyll i de kemikalier som kan innebära en risk från hälso- eller miljösynpunkt. Utgå från produktens säkerhetsdatablad

webapps.kemi.s

Kemikalieinspektionen har arbetat fram två hjälpmedel, PRIO (prioriteringsguiden) och Begränsningsdatabasen. PRIO är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för Kemikalieinspektionen har under år 2018 bedrivit två egna tillsynsprojekt med bäring på ämnen som även återfinns i HVMFS 2013:19

Den statliga Kemikalieinspektionen har två databaser som kan vara till god hjälp i arbetet med kemikalier. Begränsningsdatabasen - Innehåller information om användningen av ett ämne eller ämnesgrupp är begränsad enligt reglerna. Reach - gemensamma kemikalieregler inom EU På prioriteringsguiden - PRIO finns hjälp för ditt arbete med kemikalier. Prioriteringsguiden är framtagen av Kemikalieinspektionen.PRIO Begränsningsdatabasen Prioriterade ämnesdirektivet 2013. Kemikalieförteckning. Alla kemikalier som används i verksamheten ska redovisas i en kemikalieförteckning EU Member States report illegal and ineffective disinfectants 05/06/2020 Several EU countries have signalled to ECHA and the European Commission that the COVID-19 pandemic has led to an increased number of non-compliant (hand) disinfectants on the market

Statistik om fördelningen av kemiska produkter efter

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet Begränsningsdatabasen. PRIO - Prioriteringsguiden. Kemikalieinspektionen. Blankett för riskbedömning av kemikalier och kemisktekniska produkter Version 1.2 Sida 1:2 Referens till ISO 14001: Utfärdad av: Godkänd av: Gäller från: Ersätter: 4.4.6 Bodil Häggström. Miljökoordinator Olof Mattsson. Områdeschef 2009-06-22 Version 1. Kemikalieinspektionen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen Kemikalieinspektionen Begränsningsdatabasen Begränsningsdatabasen innehåller ämnen som är begränsade i svensk lagstiftning. Ett litet antal ämnen är totalförbjudna. Många ämnen är bara reglerade i en viss använd-ning. Begränsningsdatabasen är ett verktyg för att ta reda på lagstiftning gällande enskilda ämnen Kemikalieinspektionen har uppdaterat PRIO-databasen under sista året med ca 590 nya ämnen och ca 25 ämnen har fått nya bedömningar. Resultatet av årets.. Kemikalieinspektionen och Prio-databasen. Kemikalieinspektionen, som är den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet i Sverige, har på sin webbplats. PM 3/09. Hur används PRIO

Kemikalieinspektionen har två databaser som kan vara till god hjälp i arbetet med kemikalier. Begränsningsdatabasen - är ett hjälpmedel för att snabbt hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper KemI - Kemikalieinspektionen PBT - Persistent, bioackumulerande, toxiskt är att söka i begränsningsdatabasen eller direkt i bilagan. Ett annat är att kontrollera avsnitt 15 i säkerhetsdatabladet. Om ett ämne eller blandning omfattas av särskild The restricted substances (on their own, in a mixture or in an article) are substances for which manufacture, placing on the market or use is limited or banned in the European Union

Produktregistret - Kemikalieinspektionen

16 företag anmäls nu av Kemikalieinspektionen - däribland Rusta, Biltema och Granngården. Nästan var fjärde vara som kontrollerades hade förbjudna ämnen eller för stora mängder farliga. Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt.

Bekämpningsmedel - Kemikalieinspektionen

 1. Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektioner n ansvarar för tillsyn och tillsynsvägledning av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor när de släpps ut på marknaden av primärleverantörer, det vill säga både tillverkare och importörer
 2. Begränsningsdatabasen Kemikalieinspektionen Central lista, uppdateras av KEF. Ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användnings-begränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens
 3. I Begränsningsdatabasen får Ni enkelt koll på vilka förbuds- och begränsningsregler som kemikalierna i Er verksamhet omfattas av. Den har nu kommit i en ny mer modern version som bland annat ger en förbättrad överblick. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen
 4. Begränsningsdatabasen Databasen innehåller information om ämnen vars användning är begränsad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter.7 Q(SAR) - modellen Q(SAR) är en förkortning av Quantitative Structure Activity Relationship. Q(SAR)-modellen är en alternativ metod för värdering av kemiska ämnen som saknar toxiska eller ekotoxisk

Begränsningsdatabasen stänger - Kemikalieinspektionen

Begränsningsdatabasen. inlagd rödlök recept snabb Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Kemikalieinspektionen. 08-519 41 100. 08-519 41 100 Kemikalieinspektionen har inte haft möjlighet att uppdatera Begränsningsdatabasen kontinuerligt sedan 2014, men den kommer att uppdateras under 2017. Tilläggas kan att det inte hänt så mycket i bilaga XVII, det är vissa ändringar i posterna 5, 23, 50 och 63. Den enda helt nya posten som tillkommit där är post 46 a: Nonylfenoletoxilat Begränsningsdatabasen. PRIO - Prioriteringsguiden. Kemikalieinspektionen. MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Område 4 Instruktion för riskbedömning av kemikalier och kemisktekniska produkter Version 1.0 Sida 1:3 Referens till ISO 14001: Utfärdad av: Godkänd av: Gäller från: Ersätter: 4.4.6 Namn. Titel Namn. Titel åååå-mm-d

Per Ängquist blir ny generaldirektör för Kemikalieinspektionen

Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel Kemikalieinspektionen tagit fram för att hitta regler om förbud eller andra användningsbegränsningar. Mer information. Kemikalieinspektionen. Kemikalier i detaljhandeln. Kontakta miljöförvaltningen Kemikalieinspektionen har en PRIO-guide över utfasningsämnen och riskminskningsämnen, samt den s.k. begränsningsdatabasen. Mer information finns på www.kemi.se Förvaring Den som förvarar kemikalier eller farligt avfall ansvarar för att förvaringen sker på ett säkert sätt. Förvaringen måste alltid ske så att det int

Lista över databaser - Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen På www.kemi.se, finns PRIO- och begränsningsdatabasen som kan ge vägledning vid bedömning av olika kemiska ämnens miljö- och hälsoeffekter. RIB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information om farliga ämnen i RIB, som används av räddningstjänster Kunskap Våra verktyg hjälper dig att komma igång och att prioritera rätt. Behöver du mer hjälp säljer vi mer avancerade kemikaliehanteringssystem och erbjuder konsulttjänster. More Spara tid Spara tid med våra verktyg. Det är lagkrav på att ha en kemikalie- förteckning och att göra riskbedömningar. Våra verktyg spar tid. More Spara pengar Vi erbjuder verktyg [ Kemikalieinspektionen (Kemi) har förtecknat dessa kemikalier i den s k Begränsningsdatabasen. Kemi har även en databasen, PRIO-guiden som tar upp farliga ämnen. Den delar in ämnena i två nivåer: - utfasningsämnen (de farligaste ämnena) - prioriterade riskminskningsämnen. Utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att d Produkterna innehåller inga ämnen som är upptagna i av Kemikalieinspektionen utgivna PRIO-guiden eller Begränsningsdatabasen eller Kandidatförteckningen enligt REACH. Övriga upplysningar: Vara och/eller delkomponenter Fas Leverans/inbyggd Komponent Bindemedel Material SBS-modifierad asfalt Ämne bitume Begränsningsdatabasen finns på kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se. Sök på begränsningsdatabasen på förstasidan. Enligt Reach, artikel 67, får ett ämne som sådant eller ingående i en beredning eller vara - om det är föremål för begränsningar enligt bilaga XVII, endast tillverkas, släppas ut på marknaden eller användas om det uppfyller de villkor som gäller för.

Näranvändsfogmassor? Tillmodernbyggteknikhörenomfattandeanvändningavförtillverkade komponenter,tillexempelväggelement,fönsterochentrépartier.D Inga, i enlighet med Kemikalieinspektionen Inga. Inga. Inga. Inga. Personer under 18 år får ej använda produkten. Inga. 16. ÖVRIG INFORMATION R-beteckningar Användning Brukskoncentration Temperatur Tid Bransch R-20/21/22: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R-34: Frätande. Basiskt biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel på. Tomas Lackman är gruppchef brand, risk och arbetsmiljö på ÅF.Han har lång erfarenhet från riskbedömning och kemikalielagstiftningen och har arbetat på ÅF sedan 2007. Tidigare har han en bakgrund från bland annat AstraZeneca och FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Nu finns en ny version av Begränsningsdatabasen 30 oktober, 2012 I Begränsningsdatabasen får Ni enkelt koll på vilka förbuds- och begränsningsregler som kemikalierna i Er verksamhet omfattas av. Den har nu kommit i en ny mer modern version som bland annat ger en förbättrad överblick Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna i av Kemikalieinspektionen utgivna PRIO-guiden eller Begränsningsdatabasen eller Kandidatförteckningen enligt REACH. Byggvarudeklaration - Siplast Primaflex 2016-12-06 Uppgifter i grönmarkerade fält är kr av enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 2(2) 4.

upptagna i den av Kemikalieinspektionen publicerade begränsningsdatabasen eller prioriteringsguiden ( PRIO-). Ingående material och ämnen har ingen negativ påverkan eller utgör någon hälsofara för innermiljön i brukstadiet alternativt under appliceringen. Varuinformationsblad enligt KIFS är ej tillämpligt men kan ordnas på begäran Kemikalieinspektionen publicerade begränsningsdatabasen och prioriteringsguiden. Varuinformationsblad enligt KIFS är ej tillämpligt men kan ordnas på begäran. Densitet: 910- 960kg/m³ Produkten innehåller: Polyeten (-LLD,-LD,-HD)100% ( ≥94,5% infärgad/stabiliserad) Färgämnen 0% ( ≤5% vid infärgning

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten inga ämnen upptagna i den av Kemikalieinspektionen publicerade begränsningsdatabasen och prioriteringsguiden. Ingående material och ämnen har ingen negativ påverkan eller utgör någon hälsofara under brukstadiet i boendemiljön alternativt för användaren vid föreskriven applicering Kemikalieinspektionen publicerade begränsningsdatabasen och prioriteringsguiden. Produkten har ingen negativ påverkan på inner- eller utemiljön i brukstadiet. Varuinformationsblad enligt KIFS är ej tillämpligt men kan ordnas på begäran. Miljömärkningskriterier saknas. Ytvikter: 90-370 g/m² Produkten innehåller

Kemikalieinspektionen - Maj 2009 Klassiicering och märkning enligt KIFS 2005:7 • Begränsningsdatabasen - information om begränsningar av ett ämne eller ämnesgrupp • Ämnesregistret - drygt 130 000 ämnen med CAS-nummer. Omkring 100 00 Kemikalieinspektionen publicerade begränsningsdatabasen och prioriteringsguiden. Produkten har ingen negativ påverkan på innermiljön i brukstadiet. Varuinformationsblad enligt KIFS är ej tillämpligt men kan ordnas på begäran. Miljömärkningskriterier saknas. Densitet: 920 g/dm³ Produkten innehåller: Polyeten (LD-PE) > 99,5 Kemikalieinspektionen - o lika databaser som Begränsningsdatabasen, Bekämpningsmedelsregistret, Flödesanalyser mm. Kunskapsbanken SMHI - fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klima Begränsningsdatabasen: ett hjälpmedel för att hitta regler som gäller i Sverige inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Kemikalieinspektionen anser att det är särskilt viktigt att skydda barn och ungdomars hälsa från att skadas av kemikalier Kemikalieinspektionen utgivna begränsningsdatabasen och prioriteringsguiden. Varuinformationsblad enligt KIFS är ej tillämpligt. Miljömärkningskriterier saknas. Nominell vikt: 2200 g/m² Ljudnivåerna ligger under gällande gränsvärden. Produkten innehåller: Bitumen, modifierad elastomer (SBS-) Polyesterfiberfilt Kalkstensmjöl San

är Begränsningsdatabasen. Syftet är att redovisa vilka kemiska ämnen som från hälso- eller miljösynpunkt är föremål för restriktioner. 4.4 OBS-listan Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket har utarbetat en lista över ämnen som kräver särskild uppmärksamhet - bör observeras Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar för att begränsa hälso- och miljörisker med farliga kemikalier genom att driva fram lagstiftning och regler som hjälper till att uppnå miljömålet. På www.kemi.se finn

cDoc - Nyhete

Begränsningsdatabasen Begränsningsdatabasen hjälper dig att hitta regler om förbud och annan begränsning i användning i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. databaser finns samlade hos Kemikalieinspektionen på sidan Databaser. Myndigheter Kemikalieinspektionen i de fall felaktigheter som behöver rättas till av tillverkare/importör upptäcks i säkerhetsdatablad. Avslutningsvis finns kontaktuppgifter för vår projektgrupp, ifall man behöver ställa frågor under kampanjtiden, samt adresser till olika nyttiga webbplatser. Begränsningsdatabasen finns på Kemikalieinspektionens webbsida. Referens = Kemikalieinspektionen [chemfile(), file(), referens i dokument] N-Class Information om klassificering för drygt 7 800 ämnen. Uppgifterna avser i första hand effekter på miljön och ligger till grund för klassificeringar och klassificeringsförslag Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen. Förekomsten av nanopartiklar är okänd. Innehåller minst ett miljöfarligt ämne. Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne. (ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten. R10 Brandfarlig

Kemikalieinspektionen ger regler och råd för en säkrare kemikaliehantering. Se särskilt databaserna, t.ex. begränsningsdatabasen som innehåller information om regler för användningen av ett ämne. Bekämpningsmedelsregistret innehåller uppgifter om över 2 000 godkända. Produkterna innehåller inga ämnen som är upptagna i av Kemikalieinspektionen utgivna PRIO-guiden eller Begränsningsdatabasen eller Kandidatförteckningen enligt REACH. Byggvarudeklaration - Icopal Mono P /PM /PC / PR 2015-11-1

Kemikalieinspektionen. På svenska • Ämnesord: Kemikalier Kemikalieinspektionens webbplats med ingångar till myndighetens olika databaser, bl.a. Begränsningsdatabasen som innehåller information om ämnen där användningen är begränsad enligt Kemikalieinspektionens regler,. KemI Kemikalieinspektionen MB Miljöbalken (SFS 1998:899) PBT/vPvB Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska / mycket Persistenta, mycket Bioackumulerande Reach Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr den s.k. begränsningsdatabasen på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se Produkterna innehåller inga ämnen som är upptagna i av Kemikalieinspektionen utgivna PRIO-guiden eller Begränsningsdatabasen eller Kandidatförteckningen enligt REACH. Byggvarudeklaration - Icopal Mono Detalj 2016-03-29 Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 2(2) 4. Jag arbetar ofta med Kemikalieinspektionens (KEMIs) PRIO-databas, Begränsningsdatabasen osv. Här får du träffar på kemikalierna genom tex CAS-nummer (en kemikalies personnummer) och kan se om den klassas som tex kan vara allergiframkallande, reproduktionsstörande, mutagen eller cancerogen mfl (Kemikalieinspektionen) PRIO-lista och/eller i Begränsningsdatabasen ska undvikas. 1.1.3 Miljöprogram SKB kommer inför detaljprojekteringen och byggskedet upprätta ett miljöprogram för respektive anläggning med syftet att sätta mål och ange ambitioner för att i varje sked

Inga, i enlighet med Kemikalieinspektionen Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. 16. ÖVRIG INFORMATION Användning Brukskoncentration Temperatur Tid Bransch Neutralt biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel på vattenbas som kan användas för avlägsnande av alla typer av olja, tjära, vax och liknande från varje vattentålig yta. 5% Begränsningsdatabasen, www.kemi.se, Kemikalieinspektionen, Solna: 22: Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden: 2 Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser Begränsningsdatabasen, PRIO -databasen mm. Vi utgår från den kemikalieförteckning som Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram

Pressrum

Begränsningsdatabasen Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Bekämpningsmedelsregistre Begränsningsdatabasen är ett hjälpmedel för att snabbt hitta de regler om förbud och begränsningar som gäller för enskilda ämnen eller ämnesgrupper på KemI:s Kemikalieinspektionen och Naturvårdsver-ket i Sverige i samarbete med motsvarande organisatio-ner i USA Begränsningsdatabasen Ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra kemikalieinspektionen som mycket svårt eller inte möjligt även om fler åtgärder sätts in. För att över huvud taget kunna uppnå våra miljömål måste alla tänka över sit

Inga, i enlighet med Kemikalieinspektionen Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. 16. ÖVRIG INFORMATION Användning Brukskoncentration Temperatur Tid Bransch Surt biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel på vattenbas som kan användas för avlägsnande av alla typer av olja, tjära, vax och liknande från varje vattentålig yta. 5% Sida 1(10) 2010-12-14 Vägledning avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken . Anmälningsplikt. För att anlägga, driva eller ändra vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs at KemiKalieutbytesplan 2010. Med Kemikalieutbytesplan 2010 fortsätter arbetet. med att nå miljömålet Hälsosam miljö inom Region. Skåne.I denna version av kemikalieutbytesplanen. finns en lista med de kemikalier som valts ut so Den lagstiftning som berör kemikalieområdet är i huvudsak miljöbalken, arbetsmiljölagen, REACH, CLP samt tillhörande föreskrifter från exempelvis Kemikalieinspektionen. Några av grundstenarna

Kvicksilver

Begränsningsdatabasen Ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra. användningsbegränsningar som gäller i Sverige för. enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom. kemikalieinspektionen svårt eller inte möjligt att uppnå till den utsatta tiden 2020. Om Kemikalieinspektionen Regler om skyldigheter då kemiska produkter släpps ut på marknaden och även i viss mån varor finns hos Kemikalieinspektionen (www.kemi.se). Det rör sig t ex om produktinformation och om vad produkterna får innehålla

Kemikalier och riskinventering - Uddevalla kommu

Understanding REACH. REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry Begränsningsdatabasen. 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Färg Specifik vikt pH-värde (ved 20°C) Klar gulaktig vätska. 1,1 g/cm³ ca. 7,0 . Sida 3 av 4 Inga, i enlighet med Kemikalieinspektionen Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. 16. ÖVRIG INFORMATION Användning Brukskoncentration Temperatur Ti Inga, i enlighet med Kemikalieinspektionen Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. Inga. 16. ÖVRIG INFORMATION Användning Brukskoncentration Temperatur Tid Bransch Svagt sur biologiskt nedbrytbart avfettningsmedel på vattenbas som kan användas för avlägsnande av alla typer av olja, tjära, vax och liknande från varje vattentålig yta. 5% Har användningen anmälts till Kemikalieinspektionen? I KLARA ser man vilka kemikalier som finns med i exempelvis PRIO-guiden eller begränsningsdatabasen. Vissa kemikalier utreds för att se om de kan bytas ut. Lokalerna är anpassade för verksamheten

SÄKERHETSDATABLAD Fuel Cell Pulsa 700, 1000, Fuel Cell IM350CT Sid 8(8) Bilaga VI, tabell 3.1 och 3.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Databaserna: TOXNET, ESIS, PubMed, IARC, NTP, Begränsningsdatabasen och Prioriteringsguiden Kemiska Ämnen online, Prevent. Informationsblad från Kemikalieinspektionen. Information från tillverkaren Kemikalieinspektionen har medgett en del un Begränsningsdatabasen utgör en grund för att identifiera och ersätta miljöfarliga organiska ämnen. Se även kap. 5.2 Miljöfarliga organiska ämnen samt kap. 7.1.5 Kemikalieförteckning. 8

Vidare meddelar Kemikalieinspektionen föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter se www.kemi.se. Begränsningsdatabasen, SIN-list, Vattendirektivet samt REACH. Exempel på hur en kemikalieförteckning kan se ut och hur en sådan kan granskas finns i bilaga 5 Kemikalieinspektionen föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter se www.kemi.se. Begränsningsdatabasen, SIN-list, Vattendirektivet samt REACH. Exempel på hur en kemikalieförteckning kan se ut och hur en sådan kan granskas finns i bilaga 5 Använd begränsningsdatabasen. I databasen kan ni få reda på om det krävs tillstånd för ett ämne, om det lyder under begränsningslistan eller finns på kandidatförteckningen. Ni hittar databasen på Kemikalieinspektionens webbplats 5 Sammanfattning Kemikalieinspektionen har under hösten 2008 genomfört en utvärdering av prioriteringsguiden PRIO. Denna rapport beskriver resultatet av utvärderingen. PRIO är ett webbaserat verktyg som finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Det är avsett för dem som vill påverka och arbeta förebyggande med att minska riskerna för människors hälsa och miljö från kemikalier

Video: Produktvalsprincipen - Ystads kommun - Ystads kommu

Kemikalier - Kristianstads kommu

Är de t ex med i Begränsningsdatabasen bör man se till att ta fram en urfasningsstrategi så att man till slut blir av med ämnet. Behöver ämnet genomgå en utförligare riskutredning för att kunna identifiera ämnets miljö- eller hälsopåverkan. (1998:901) Kemikalieinspektionen PRIO,. Den statliga Kemikalieinspektionen har två databaser som kan vara till god hjälp i arbetet med kemikalier. www.kemi.se; Prioriteringsguiden PRIO ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt 2 Förord Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp av och hanteringen av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt kemikalie till varje enskild process är av största vikt för ett gott resultat och en hållbar produkt i slutänden. Att välja insatskemikalie, som medför minsta miljöpåverkan, där så är möjligt, är absolut nödvändigt när vi. Jobba giftfritt Exempel på arbete för en giftfri miljö Inkluderar vägledning för intern kemikalieredovisning ISSN X R 2007:7 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltnin

Hantering av kemikalier - Näringslivswebbe

FAKTA Kemikalieinspektionen - november 2010 En vägledning till PRIO PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill ­påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. Verktyget består av en steg för steg-guide och en databas med cirka 4 500 ämnen Ett sätt är att söka i begränsningsdatabasen eller direkt i bilagan. Ett annat är att kontrollera avsnitt 15 i säkerhetsdatabladet. Kemikalieinspektionen vill med detta brev informera er om vilken information om avfallshantering som ska lämnas i säkerhetsdatabladet Det går snabbt för företagen att deklarera sina kemikalier, dels för att webbapplikationen fyller i mycket av informationen per automatik och dels för att varje ämne automatiskt kontrolleras mot PRIO-guiden, Begränsningsdatabasen, Kandidatlistan, SINList, Ämnesregistret, EUharmoniserade klassificeringar, Vattendirektivet och NFS2006:9

Vägledning till distributörer av kemiska produkterÅtgärdsprogram för högfluorerade ämnen – PFAS
 • Mullespåret.
 • Kol sjukdom historia.
 • Samsung galaxy s7 black screen of death fix.
 • Gasolgrill blir inte varm.
 • Nina rung barn.
 • Åhaga julbord 2017.
 • Desert safari dubai tripadvisor.
 • Almanacka 2015 december.
 • Inhalator användning.
 • Velociraptor feathers.
 • Tidtabell buss 40 göteborg.
 • Bismarck ring.
 • Orkambi pris.
 • Emotional abuse signs parents.
 • Töja örat första gången.
 • Formellt brev tyska.
 • Elfsborg u17 matcher.
 • Vad äter man på jul i sverige.
 • Billig fotograf skåne.
 • Bokföra upplupen ränta.
 • Chris elliott filmer och tv program.
 • Franska prepositioner övningar.
 • Sociolekter exempel.
 • Honda hrv test.
 • Audienz beim papst kleidung.
 • Stanley security södertälje.
 • Hand tatuering kille.
 • Ingli pennor.
 • Aca 12 stegsprogram.
 • Anna ekström regeringen.
 • Rotfrukter.
 • Skäl för prövningstillstånd i hovrätten.
 • Vilka ljus rinner.
 • Rhode island dressing felix.
 • Mondscheinsauna bad bentheim.
 • Morgenweb de mannheim.
 • Vad svarar man på jag saknar dig.
 • Kirkland minoxidil vs rogaine.
 • 5 dimension.
 • Kryssning från sverige till usa.
 • Ont i tungan gravid.